I. НАИМЕНОВАНИЕ, СТАТУТ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Чл. 1. Сдружение „Пещерно спасяване”, наричано по-нататък в този Устав за краткост Сдружението, е доброволна, независима и неполитическа организация с нестопанска цел на дееспособни физически лица за извършване на общественополезна дейност на
основание чл. 19, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 2. Дейността на Сдружението се осъществява съобразно разпоредбите на действащото законодателство на Република България, настоящия устав и решенията на неговите органи на управление.
Чл. 3. Наименованието на Сдружението е „Пещерно спасяване” и се изписва на български език и се посочва във всички печатни, рекламни и други материали.
Наименовнието на Сдружението може да се изписва на английски по следния начин “Cave Rescue”.
Чл. 4. Сдружението осъществява своята дейност в обществена полза.
Чл. 5. Седалището и адресът на управление на Сдружението „Пещерно спасяване” е: България, гр. София 1125, ул. „Есперанто” № 8.
Чл. 6. Сдружението „Пещерно спасяване” се учредява за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл. 7. (1) Сдружението ще извършва общественополезна дейност с предмет: организиране дейността по издирване и спасяване в пещери и пропасти на хора, попаднали в екстремални ситуации, оказване на помощ при природни бедствия и аварии, чрез добре подготвени екипи на пещерни спасители, както и организиране на мероприятия за опазване на околната среда и природните дадености. Дейността ще се извършва целогодишно и ще обхваща пещери и пропасти, в страната и извън пределите на страната.
(2) Сдружението ще осъществява и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната си дейност, като приходите от нея ще се използуват само и единствено от самото Сдружение за осъществяване на посочените в Устава цели.
Предмет на допълнителна стопанска дейност: обучаване на хора от различни възрастови групи за действия по предпазване, оцеляване в екстремални ситуации и оказване на първа помощ и друга дейност, свързана с предмета на основната дейност на Сдружението и необходима за постигане на определените в Устава цели.

Чл. 8. Цели:
(1) Привлича и обучава членове и доброволци, необходими за организиране и провеждане на действията по оказване на помощ, търсене и спасяване на граждани и популяризиране на инициативи и идеи, свързани с чистотата на околната среда и опазването на природните дадености.
(2) Насърчава чувството за отговорност на своите членове за създаване на оптимално изпълнение на поставените задачи, чрез провеждане на обучения и тренировки на спасителите.
(3) Насърчава и подпомага участието и обучението на хора от различни възрастови групи за извършване на действия, предмет на дейността на Сдружението в съответствие с този Устав.
(4) При изпълнение на своите цели може да си сътрудничи със сходни структури, физически, юридически лица и институции от страната и чужбина.
(5) Редът и условията за сътрудничество се определят от Управителния съвет на Сдружението, по предложение на членове на Сдружението, като предложението се внася писмено в Управителния съвет.

Чл. 9. Средства за осъществяване на целите:
(1) Съдействие и участие заедно с други специализирани служби при ликвидиране на последици от бедствия, аварии и катастрофи, съобразно компетенциите си.
(2) Провеждане на мероприятия за издирване на лица, както и оказване на помощ на попаднали в беда по искане на граждани или на компетентни органи.
(3) Участва в разработването на стратегии и програми за обучение на хора от различни възрастови групи за действия при екстремални условия, запознаване с опасностите и рисковете, които крият планините, пещерите и пропастите.
(4) Установява контакти и взаимодейства с други сходни организации и институции у нас и чужбина, с органите на централната и местната власт и на местното самоуправление.
(5) Организира културни, научно-изследователски, образователни, информационни и медийни прояви в областта на пещерното спасяване, опазването и устойчивото развитие на природните и културните ресурси.
(6) Изгражда и стопанисва обекти и движимо и недвижимо имущество за осъществяване на целите си.
(7) Изготвя проекти, създава, акумулира и разпределя собствени фондове с помощта на дарители, спонсори и др.

III. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 10. (1) В Сдружението могат да членуват български и чуждестранни дееспособни физически лица, независимо от политическите им възгледи, религиозните им убеждения и етническа принадлежност при пълна доброволност и равноправие, завършили курсовете по пещерно спасяване в България и навършили 21 години.
(2) Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което приема Устава на Сдружението и представи писмена молба с писмени препоръки от двама членове на Сдружението.
(3) Членуването в Сдружението е доброволно.
(4) Кандидатът за член подава писмена молба, съгласно изискванията на Чл.10. (1) и (2), до Председателя на сдружението, който е длъжен да включи въпроса за приемането му на първото заседание на УС.
(5) Допълнително към молбата и препоръките кандидата за член на Сдружението представя и следните документи:
1. Декларация за доброволно участие;
2. Медицинско свидетелство удостоверяващо здравословното му състояние;
3. Копия от документи за придобити професии, квалификации, специалности и други имащи отношение към целите на сдружението;
4. Две паспортни снимки за изготвяне на карта на доброволеца и за картотеката;
5. Декларация за доброволно участие при хуманитарни операции зад граница (само за желаещите).
(6) Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

Чл. 11. Всички членове на Сдружението имат еднакви права:
• Да участват в управлението на Сдружението;
• Да бъдат информирани за неговата дейност;
• Да се ползват от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда,
предвиден в Устава;
• Да избират и да бъдат избирани в Управителния съвет;
• Да бъдат обучавани за повишаване на подготовката.

Чл. 12. Всички членове имат еднакви задължения:
• Да спазват Устава и да изпълняват решенията на Общото събрание и
управителните органи;
• Да участват редовно в събранията на Сдружението;
• Да съдействат и участват при осъществяване основните цели на Сдружението.

Чл. 13. (1) Членският внос се равнява на 20 лв. и се плаща еднократно за цялата календарна година.
(2) Управителният съвет може да променя размера на членския внос.

Чл. 14. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 15. (1) Членството се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до Сдружението;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. При нарушаване на разпоредбите на устава и целите на Сдружението;
4. С прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел;
5. При груби нарушения на мерките за безопасност и/или неспазване на
дисциплината по време на тренировки и действителни спасителни акции.
6. При извършване на действия, които увреждат доброто име на Сдружението или които противоречат на неговите цели.
7. При неспазване на материалноправните условия за членство по чл. 13.

(2) Решението за изключване се взема по реда, предвиден в този Устав.

Чл. 16. (1) За нарушаване на Устава и неизпълнение на решенията на Управителния съвет за действия, насочени срещу интересите на Сдружението, за нарушаване на традиционно установените правила по етика на членовете на организацията, Управителният съвет налага следните наказания:
1. Мъмрене;
2. Порицание;
3. Отзоваване от състава на ръководните органи;
4. Предупреждение за изключване;
5. Изключване и връщане на екипировката.

IV. УСТРОЙСТВО НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 17. Сдружението има колективен върховен орган и управителен орган.
1. Колективен върховен орган на Сдружението е Общото събрание.
2. Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.

Общо събрание

Чл. 18. Общото събрание се състои от членовете на Сдружението. Всеки член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание. Не се допуска гласуване с пълномощие.
Права на Общото събрание

Чл. 19. (1) Общото събрание е колективен орган на Сдружението и има следните права:
1. Изменя и допълва Устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава председателя и членовете на Управителния съвет;
4. Приема и изключва членовете на Сдружението;
5. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
6. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
7. Приема бюджета на Сдружението;
8. Взема решения за придобиване, отчуждаване или учредяване на вещни права върху недвижими имоти;
9. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
10. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове;
11. Взема и други решения, предвидени в Устава.

(2) Решенията по чл. 19 (1). т. 1, 3, 4, 5, 8 и 9 се вземат с мнозинство от две трети от гласовете, а по т. 2, 6, 7, 10 и 11 – с обикновено мнозинство.
(3) Правата по чл. 19 (1). т. 1, 3, 5, 7, 9, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.
(4) На заседанията на Общото събрание се води протокол, съгласно изискванията на закона. Протоколът отразява всички решения на Общото събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 20. (1) Общо събрание се свиква от УС по негова инициатива, всяка календарна
година, или по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Ако в едномесечен срок от постъпване на искането УС не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от Съда по седалището на Сдружението по писмено искане на поне трима заинтересувани членове или натоварено от тях лице.
(2) В поканата се посочва дневния ред, датата, мястото и часът на провеждане на Общото събрание.
(3) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението и се публикува на уеб страницата на Сдружението, най-малко един месец преди деня на събранието.
(4) Общото събрание може да се свика и без спазване на посочената процедура, ако всички членове на Сдружението бъдат уведомени лично с писмена покана до всеки член, най-малко един месец преди деня на събранието. За членовете, които сa предоставили на Сдружението електронния си адрес, писмената форма се счита спазена с изпращане на електронно съобщение най-малко един месец преди деня на събранието.

Кворум

Чл. 21. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуване

Чл. 22. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Управителен съвет

Чл. 23. (1) Дейността на Сдружението между Общите събрания се ръководи от Управителен съвет, който е управителен орган на Сдружението.
(2) Съставът на Управителния съвет се състои от председател и двама заместник председатели.
(3) Управителният съвет се избира за срок от 5 години.

Чл. 24. (1) Управителен съвет:
1. Представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
6. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;
7. Определя адреса на Сдружението;
8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
9. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

(2) Управителен съвет на Сдружението е в състав:
1. ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. ДВАМА ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ;

Чл. 25. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.
(2) Председателят на Сдружението и неговите двама заместник председатели представляват същото пред трети лица заедно и поотделно, ръководят дейността на Сдружението, организират оперативната работа на Управителния съвет.
(3) Председателят взема решения по всички текущи въпроси, които не са в изключителната компетентност на Управителния съвет.
(4) Председателят свиква и ръководи Управителния съвет.
(5) При нужда може да упълномощи други лица – членове на Управителния съвет за извършване на определени действия.

Заседания на Управителен съвет

Чл. 26. (1) Управителният съвет на Сдружението провежда заседанията си най-малко три пъти в годината. Те са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му.
(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет и при писмено искане на една трета от членовете му. При отсъствие на Председателя, заседанието се свиква и ръководи от зам. председателя на Управителния съвет.
(3) Присъстващо на заседанието е и лице, с което има двустранна телефонна, интернет или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията за ликвидация на Сдружението във връзка с прекратяване на дейността на Сдружението, за разпореждане с имуществото на сдружението и за определяне реда и организирането на дейността на сдружението – при спазване изискванията на чл. 39. (2) от ЗЮЛНЦ.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и чрез неприсъствено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

ЧЛ. 27. (1) Сдружението набира необходимите за дейността си средства от:
1. Държавна субсидия за издръжка на тази хуманна и човеколюбива дейност;
2. Членски внос и допълнителни парични вноски, съобразно предвиденото в този Устав;
3. Дарения, наследства, целеви и други доброволни вноски и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
4. Прехвърляне на права и вземания;
5. Реклама и други дейности, незабранени от законите на Република България;
6. Участие в регионални и международни проекти и донорски програми.

(2) Сдружението не генерира и разпределя печалба.
(3) Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права, върху движими вещи и недвижими имоти, парични влогове, обекти на интелектуална собственост, ценни книжа и вземания, както и други права и задължения, служещи за постигане целите на Сдружението.

Чл. 28 (1) Разпореждането с имуществото за осъществяване предмета на дейност и постигане целите на Сдружението става с решение на Управителния съвет.
(2) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ.

VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 29. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 30. (1) Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от членовете на Сдружението;
2. С решение на Окръжния съд извършил регистрацията.
(2) При прекратяване дейността на Сдружението, след удовлетворение на всички евентуални задължения към държавните, обществените и други институции и частни лица, останалото налично имущество се предоставя на организация със сходен предмет на дейност, която може да го изразходва съгласно нуждите си.

VIII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 31. (1) При прекратяване на Сдружението като юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва по реда на чл. 43 и чл. 44 от ЗЮЛНЦ.
IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. Сдружението вписва в Централния регистър обстоятелствата по чл. 45 от ЗЮЛНЦ.
Чл. 33. Сдружението има знаме, печат, емблема, значка, почетни знаци, членска карта, награди, отличия и други символи, които се утвърждават от Управителния съвет.
Чл. 34. (1) В Управлението на Сдружението се съхраняват актуалните телефонни номера и адреси на всички членове на Сдружението, заявени от тях.
(2) При промяна на телефонен номер или адрес, всеки член е длъжен незабавно писмено да уведоми председателя на Сдружението.
(3) Всички съобщения и уведомления, изпращани до членовете на Сдружението се считат за редовно връчени при условие, че същият е променил адреса си без да изпълни задължението си.
Чл. 35. За всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

SuperWebTricks Loading...