УСТАВ НА

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

„ПЕЩЕРНО СПАСЯВАНЕ”


I. НАИМЕНОВАНИЕ, СТАТУТ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК
Чл. 1. Сдружение „Пещерно спасяване”, наричано по-нататък за краткост сдружението, е доброволна, независима и неполитическа организация с нестопанска цел на дееспособни физически лица за извършване на общественополезна дейност на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 2. Сдружение „Пещерно спасяване“ е правоприемник на дейността и активите на Аварийно спасителен отряд (АСО) към сдружение „Българска федерация по спелеология“ (БФСп) след регистрирането му като отделно юридическо лице.
Чл. 3. Дейността на сдружението се осъществява съобразно разпоредбите на действащото законодателство на република България, настоящия устав и решенията на неговите органи на управление.
Чл. 4. (1) Наименованието на сдружението е „Пещерно спасяване” и се изписва на български език и се посочва във всички печатни, рекламни и други материали.
(2) Наименованието на сдружението може да се изписва на английски по следния начин “Cave Rescue Bulgaria”.
Чл. 5. Сдружението осъществява своята дейност в обществена полза.
Чл. 6. Седалището и адресът на управление на сдружение „Пещерно спасяване” е: България, гр. София 1125, ул. „Есперанто” № 8.
Чл. 7. Сдружение „Пещерно спасяване” се учредява за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
Чл. 8. (1) Сдружението ще извършва общественополезна дейност с предмет: организиране дейността по издирване и спасяване в пещери и пропасти на хора, попаднали в екстремални ситуации, оказване на помощ при природни бедствия и аварии, чрез добре подготвени екипи от пещерни спасители, както и организиране на мероприятия за опазване на околната среда и природните дадености. Дейността ще се извършва целогодишно и ще обхваща пещери и пропасти, в страната и извън пределите на страната.
(2) Сдружението ще осъществява и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната си дейност, като приходите от нея ще се използват само и единствено от самото сдружение за осъществяване на посочените в устава цели.
(3) Предмет на допълнителна стопанска дейност: обучение на хора от различни възрастови групи за превенция, действия и оказване на първа помощ и друга дейност, свързана с предмета на основната дейност на сдружението и необходима за постигане на определените в устава цели.
Чл. 9. Цели:
(1) Привлича и обучава членове и доброволци, необходими за организиране и провеждане на действията по оказване на помощ, търсене и спасяване на граждани и популяризиране на инициативи и идеи, свързани с чистотата на околната среда и опазването на природните дадености.
(2) Насърчава чувството за отговорност на своите членове за създаване на оптимално изпълнение на поставените задачи, чрез провеждане на обучения и тренировки на спасителите.
(3) Насърчава и подпомага участието и обучението на хора от различни възрастови групи за извършване на действия, предмет на дейността на Сдружението в съответствие с този Устав.
(4) При изпълнение на своите цели може да си сътрудничи със сходни структури, физически, юридически лица и институции от страната и чужбина.
(5) Редът и условията за сътрудничество се определят от управителния съвет на сдружението, по предложение на членове на сдружението, като предложението се внася писмено в управителния съвет.
Чл. 10. Средства за осъществяване на целите:
(1) Съдействие и участие заедно с други специализирани служби при ликвидиране на последици от бедствия, аварии и катастрофи, съобразно компетенциите си.
(2) Провеждане на мероприятия за издирване на лица, както и оказване на помощ на попаднали в беда по искане на граждани или на компетентни органи.
(3) Участва в разработването на стратегии и програми за обучение на хора от различни възрастови групи за действия при екстремални условия, запознаване с опасностите и рисковете, които крият планините, пещерите и пропастите.
(4) Установява контакти и взаимодейства с други сходни организации и институции у нас и чужбина, с органите на централната и местната власт и на местното самоуправление.
(5) Организира културни, научно-изследователски, образователни, информационни и медийни прояви в областта на пещерното спасяване, опазването и
устойчивото развитие на природните и културните ресурси.
(6) Изгражда и стопанисва обекти, движимо и недвижимо имущество за осъществяване на целите си.
(7) Изготвя проекти, създава, акумулира и разпределя собствени фондове с помощта на дарители, спонсори и др.

III. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл. 11. (1) В Сдружението могат да членуват български и чуждестранни дееспособни физически лица, независимо от политическите им възгледи, религиозна и етническа принадлежност при пълна доброволност и равноправие, отговарящи на изискванията определени във Вътрешния правилник на сдружението или при лична покана от Управителния съвет на сдружението.
(2) Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което приема устава на сдружението и приетите от организацията правилници.
(3) Членуването в сдружението е доброволно.
(4) Кандидатът за член подава писмено заявление, съгласно изискванията на
Чл.11. (1) и (2), до председателя на сдружението, който е длъжен да включи въпроса за приемането му на следващото заседание на УС.
(5) Всички изисквания, свързани с подаваната от кандидата информация, са описани във Вътрешния правилник на Сдружението.
(6) Решение за приемане на член в сдружението се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на УС.
(7) Членовете на сдружението не отговарят лично за задълженията му.
Чл. 12. Всички членове на сдружението имат еднакви права:
• Да гласуват и взимат решения съгласно Вътрешният правилник на сдружението;
• Да участват в управлението на сдружението;
• Да бъдат информирани за неговата дейност;
• Да се ползват от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава;
• Да избират и да бъдат избирани в управителния съвет;
• Да бъдат обучавани за повишаване на личната си квалификация.
Чл. 13. Всички членове имат еднакви задължения:
• Да спазват устава и правилниците на сдружението;
• Да изпълняват решенията на общото събрание и управителните органи;
• Да участват редовно в събранията на сдружението;
• Да съдействат и участват при осъществяване основните цели на сдружението.
Чл. 14. Размерът на членският внос се определя от УС за всяка календарна година, а начинът и сроковете за неговото заплащане са описани във Вътрешният правилник на сдружението.
Чл. 15. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърляеми и ненаследими върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл. 16. (1) Членството се прекратява:
В случаите, описани в Чл. 22. (1) от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
При нарушаване на разпоредбите на устава и целите на сдружението;
При груби нарушения на мерките за безопасност и/или неспазване на дисциплината по време на тренировки и действителни спасителни акции.
При извършване на действия, които увреждат доброто име на сдружението или които противоречат на неговите цели.
Съгласно условията установени във Вътрешния правилник на сдружението
(2) Решението за изключване се взема по реда, предвиден в този устав и приетите правилници.
Чл. 17. За нарушаване на устава и неспазване на Етичния кодекс на Сдружението Управителният съвет налага на членовете на Сдружението съответните санкции, описани в Етичния кодекс и Вътрешният правилник на Сдружението.

IV. УСТРОЙСТВО НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 18. Сдружението има колективен върховен орган и управителен орган.
Колективен върховен орган на сдружението е общото събрание.
Управителен орган на сдружението е управителният съвет.
Общо събрание
Чл. 19. Общото събрание се състои от членовете на сдружението. Всеки член на сдружението има право на един глас в общото събрание, когато е налице спазването на Вътрешният правилник на сдружението.
Права на общото събрание
Чл. 20. (1) Общото събрание е колективен орган на сдружението и има следните права:
Изменя и допълва устава;
Избира и освобождава председателя и членовете на управителния съвет;
Разглежда заявленията за приемане на кандидат членове и изключване на
членове на сдружението;
Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
Обсъжда и приема бюджета на сдружението;
Обсъжда и приема отчета за дейността на управителния съвет;
Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на
закона, устава или други вътрешни актове;
(2) Решенията по чл. 20 (1). т. 4 се вземат с мнозинство от две трети от гласовете
на всички членове, а по т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 – с обикновено мнозинство на присъстващите на
общо събрание.
(3) Правата по чл. 20 (1). т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 не могат да се възлагат на други органи
на сдружението.
(4) На заседанията на общото събрание се води протокол, съгласно изискванията
на закона. Протоколът отразява всички решения на общото събрание.
Свикване на Общото събрание
Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова
инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния
случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване
на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено
искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
Чл. 22. (2) В поканата се посочва дневния ред, датата, мястото и часът на
провеждане на общото събрание.
(3) Поканата се публикува на уеб страницата на сдружението, най-малко един месец
преди деня на събранието.
(4) Поканата за Общото събрание се изпраща до електронната поща на всеки член,
най-малко един месец преди деня на събранието, с което се счита за спазена писмената
форма за отправяне на покана.
Кворум
Чл. 23. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от
всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Гласуване
Чл. 24. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(2) Преупълномощаване не се допуска.
(3) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси,
отнасящи се до:
Него, неговия(ата) съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по
съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или
възпрепятства вземането на решения.
Управителен съвет
Чл. 25. (1) Дейността на сдружението между общите събрания се ръководи от
управителен съвет, който е управителен орган на сдружението.
(2) Съставът на управителния съвет се състои от нечетен брой, най-малко 3 души.
(3) Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от 5 години.
(4) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание за срока
на мандата на Управителния съвет.
Чл. 26. (1) Управителният съвет организира изпълнението на решенията на
Общото събрание и осъществява оперативното управление на сдружението.
Председателят на УС представлява сдружението и определя обема на
представителната власт на отделни членове на УС и на Сдружението;
Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на
устава;
Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението,
включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;
Определя адреса на сдружението;
Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат
в правата на друг орган;
Изпълнява задълженията, предвидени в устава.
(2) Управителен съвет на сдружението е в състав:
Председател;
Членове на УС.
Чл. 27. (1) Председателят на сдружението представлява същото пред трети лица, ръководи дейността на сдружението, организира оперативната работа и ръководи заседанията на управителния съвет.
(2) Председателят взема решения по всички текущи въпроси, които не са в изключителната компетентност на Управителния съвет.
(3) При нужда може да упълномощи други лица – членове на Управителния съвет за извършване на определени действия.

Заседания на управителен съвет
Чл. 28. (1) Управителният съвет на сдружението провежда заседанията си и взима решения съгласно разпоредбите на Чл. 32. (1) на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията за ликвидация на сдружението във връзка с прекратяване на дейността на сдружението, за разпореждане с имуществото на сдружението и за определяне реда и организирането на дейността на сдружението – при спазване изискванията на чл. 39. (2) от ЗЮЛНЦ.
(3) На заседанията на УС присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
Чл. 29. (1) Сдружението набира необходимите за дейността си средства от:
– Държавна субсидия за издръжка на тази хуманна и човеколюбива дейност;
– Членски внос и допълнителни парични вноски, съобразно предвиденото в този устав;
– Дарения, наследства, целеви и други доброволни вноски и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
– Прехвърляне на права и вземания;
– Реклама и други дейности, незабранени от законите на република България;
– Участие в регионални и международни проекти и донорски програми.
(2) Сдружението не генерира и разпределя печалба.
(3) Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права, върху движими вещи и недвижими имоти, парични влогове, обекти на интелектуална собственост, ценни книжа и вземания, както и други права и задължения, служещи за постигане целите на сдружението.
Чл. 30. Разпореждането с имуществото за осъществяване предмета на дейност и постигане целите на сдружението става с решение на управителния съвет и съгласно разпоредбите на Чл. 41. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 31. (1) Сдружението се прекратява:
– По решение на общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от членовете на сдружението;
– С решение на окръжния съд извършил регистрацията.
(2) При прекратяване дейността на сдружението, след удовлетворение на всички евентуални задължения към държавните, обществените и други институции и частни лица, останалото налично имущество се предоставя на организация със сходен предмет на дейност, която може да го изразходва съгласно нуждите си.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 32. (1) При прекратяване на сдружението като юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва по реда на чл. 43 и чл. 44 от ЗЮЛНЦ.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 33. Сдружението е вписано в Централния регистър при Министерството на правосъдието.
Чл. 34. Сдружението има печат, лого, значка, почетни знаци, членска карта, награди, отличия и други символи, които се утвърждават от управителния съвет.
Чл. 35. (1) В управлението на сдружението се съхраняват актуалните телефонни номера и адреси на всички членове на сдружението, заявени от тях.
(2) При промяна на телефонен номер, електронна поща или адрес, всеки член е длъжен незабавно писмено да уведоми УС на сдружението.
(3) Всички съобщения и уведомления, изпращани до членовете на сдружението се считат за редовно връчени при условие, че член на организацията при промяна на адреса или електронната си поща не е изпълнил задължението си за уведомяване на УС за промяна на адрес.
Чл. 36. За всички неуредени в настоящия устав въпроси се прилага действащото законодателство на република България.