Общо събрание на Пещерно спасяване

Управителният съвет на Сдружение „Пещерно спасяване”, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 16.05 2021 г. (неделя) от 8:00 ч., в Хижа Бачо Киро – гр. Дряново.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Финансов отчет
  2. Отчет за дейността
  3. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2021 г.
  4. Приемане на нов устав на Сдружението
  5. Утвърждаване на вътрешни правилници на сдружението
  6. Избор на нови членове на Управителния съвет на Сдружението
  7. Избор на Председател на Сдружението
  8. Приемане на нови членове
  9. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Обсъжданията и предложенията за новият Устав и вътрешните правилници на Сдружението ще се проведат на 15.05.2021 г. (събота) от 10:00 ч. в Хижа Бачо Киро – гр. Дряново.

14.04.2021 г.
Управителен съвет на „Пещерно спасяване”