Покана за общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „Пещерно спасяване”, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 5.03 2022 г. (събота) от 16:00 ч., в хижа “Бодрост” – Местност Картала – пл. Рила.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Финансов отчет
  2. Отчет за дейността
  3. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2022 г.
  4. Промяна на адрес на регистрация
  5. Проект за развитие на дейността на сдружението
  6. Избор на членове на комисиите към ПС
  7. Приемане на нови членове
  8. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

5.02.2022 г.
Управителен съвет на „Пещерно спасяване”