Управителният съвет на Пещерно спасяване, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и устава на сдружението, свиква общо събрание на членовете на сдружението на 4 март, неделя от 9:00 часа на ЦПШ „Мальовица“.

Дневен ред

  1. Приемане на членове на „Пещерно спасяване“.
  2. Отчет за дейността на сдружението за 2017 г.
  3. Финансов отчет за дейността на сдружението за 2017 г.
  4. Обсъждане и гласуване на бюджет за 2018 г.
  5. Избор на председател и на управителен съвет на „Пещерно спасяване“.
  6. Избор на комисия за изготвяне на проект на нов устав.
  7. Разни.

По закон, при липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Управителен съвет на Пещерно спасяване

SuperWebTricks Loading...