Покана за общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „Пещерно спасяване”, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 22.04.2023 г. (събота) от 17:00 ч., в базата на “Пещерно спасяване”, с. Карлуково.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Финансов отчет
2. Отчет за дейността
3. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2023 г. 
4. Приемане на нови членове
5. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

20.03.2023 г.
Управителен съвет на „Пещерно спасяване”