Общо събрание на Пещерно спасяване

Управителният съвет на Сдружение „Пещерно спасяване”, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 21.11 2020 г. (събота), адрес на провеждане: Хижа Бачо Киро-Дряново.

Общото събрание ще се проведе от 10:00 ч., при следния дневен ред:

  1. Приемане на нови членове.
  2. Приемане на нов устав на Сдружението.
  3. Избиране на Председател и Управителен съвет на Сдружението.
  4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

19.10.2020 г.
Управителен Съвет на „Пещерно спасяване”